آتش گرفتن جنگنده گرانقیمت «اف-۳۵» آمریکا هنگام برخاستن از باند فرودگاه