دیپلمات مصری: موضع قاهره درباره سوریه به ایران و روسیه نزدیک است