اشغال نظامی افغانستان و یمن موجب رشد تروریسم در آسیا و آفریقا شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اشغال نظامی افغانستان و یمن موجب رشد تروریسم در آسیا و آفریقا شده است.