اشغال نظامی افغانستان و یمن موجب رشد تروریسم در آسیا و آفریقا شده است