محمود عباس: اسرائیل باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد