گزارش وانگ شان رییس شورای جهانی صنایع دستی

 وانگ شان رییس شورای جهانی صنایع دستی در خصوص انتخاب اصفهان به عنوان هیجدهمین میزبان شورای جهانی صنایع دستی گزارش می دهد. برای مشاهده کلیک کنید.۱۳۱۰۸/۱۰۸