مصوبات امروز هیئت دولت

هیئت دولت در جلسه امروز اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و حق عضویت ایران در مجامع بین‌المللی و تشکیل کارگروه ملی را تصویب کرد.