راک استدی با پشتیبانی برادران وارنر بازی رویاییش را می سازد