ایران فرهنگ غنی و متمایزی در عرصه صنایع دستی دارد/قدردانی از شهرداری اصفهان بواسطه حمایت از صنایع دستی