خاطره رهبر انقلاب از روز اولی که به مدرسه رفتند

برای مشاهده کلیک کنید.۱۳۱۰۸/۱۰۸