گروه مخالف برکسیت دولت انگلیس را به پنهان‌کاری محکوم کرد

گروه “چالش مردمی”، خودداری دولت انگلیس از ارائه توضیحات درباره نحوه اجرای ماده ۵۰ قوانین اتحادیه اروپا را محکوم کرد.