نامزدهای ریاست جدید سازمان جهانی بهداشت معرفی شدند

شش کارشناس بین‌المللی بهداشت نامزد ریاست جدید سازمان جهانی بهداشت شدند.