نامزدهای ریاست جدید سازمان جهانی بهداشت معرفی شدند