حلب در معادله سوریه؛ واقعیتی سخت و روزنه امید

در پی اعلام آغاز عملیات ارتش سوریه علیه افراد مسلح در شرق حلب رخدادها در این شهر و حومه آن و مشخصاً در روزهای کنونی به سرعت اتفاق می‌افتد.