حرفهای مدیر پایه پرسپولیس/ قنبرپور: پرسپولیس پایه حالا پاک‌پاک است