برزیلی های اس.خوزستان به تعطیلات رفتند

رافائل روبالو و سیلوا ساکونی دو بازیکن برزیلی استقلال خوزستان برای استراحت به برزیل رفتند.