متاسفانه جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی تعطیل می‌شوند