روزنامه های «خورشید» و «عصر ارتباط» در دادگاه مطبوعات

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: فردا به اتهامات روزنامه های «خورشید» و «عصر ارتباط» در دادگاه مطبوعات رسیدگی می شود.