آخرین تمرین بچه‌های فوتسال در زمین اصلی

تیم فوتسال ایران با آمادگی و تمرکز خود را مهیای دیدار با پاراگوئه می‌کند.