اختلاف رییس هیئت مدیره با ۲ مدیرعامل/ فرد نزدیک به وزیر و آتش اختلاف ها در استقلال