افشارزاده باید پاسخ چه اتهاماتی را بدهد؟

مدیرعامل پیشین استقلال در بیانیه خود باید چهار اتهام بزرگ وزیر ورزش را پاسخ بدهد.