اولین قطار مسافربری هیدروژنی جهان کار خود را در آلمان آغاز خواهد کرد