توضیح یک مقام آگاه در وزارت خارجه درباره خبر واکنش روحانی به تعیین وقت سخنرانی مجمع عمومی

یک منبع آگاه در وزارت خارجه درباره انتشار خبری مبنی بر واکنش رئیس جمهور به تعیین وقت نامناسب سخنرانی مجمع عمومی توضیحاتی ارائه کرد.