توضیح یک مقام آگاه در وزارت خارجه درباره خبر واکنش روحانی به تعیین وقت سخنرانی مجمع عمومی