ارائه خدمات درمانی رایگان به بیش از ۵۷ هزار نفر در مناطق محروم غرب و شمالغرب کشور