یک منبع آگاه: واکنش روحانی به تعیین وقت نامناسب سخنرانی سازمان ملل صحت ندارد