برپایی ۷ بیمارستان صحرایی و درمان رایگان ۵۷هزار نفر