فروش اولیه آیفون ۷ نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است