۶۰ درصد معلولان زیر پوشش بهزیستی فاقد مسکن مناسب هستند/ مرکز توانبخشی جامع غرب کشورایجاد شدند