پیام تشکر بازیکن داغ دیده پیکان / عبدی: در روزهای جهنمی تنها نماندم