رکورد سرعت در جاده جادویی چین شکسته شد

یک راننده ایتالیایی رکورد راندن در جاده کوهستانی و پرپیچ و خم تونگتیان چین را شکست….