پدر ستایش قریشی در واکنش به صدور حکم ۲ بار اعدام: این حکم مرهمی است بر زخم عمیقمان/ به خاطر دیگرستایش‌ها گذشت نخواهیم کرد