گزارش تمرین عصر تیم ملی/ ملی پوشان، صبح زیر باران و عصر زیر آفتاب

در شرایطی که از ساعات ابتدایی روز شنبه باران شدیدی در ایراوان می بارید از بعدازظهر شرایط آب و هوایی پایتخت ارمنستان متفاوت شد تا وضعیت خوبی برای برگزاری تمرین عصر ایجاد شود.