گزارش تمرین عصر تیم ملی/ ملی پوشان، صبح زیر باران و عصر زیر آفتاب