دولت آینده آمریکا اگر به دشمنی‌هایش ادامه دهد ، پاسخ مناسبی می‌گیرد