فوربز: راهبردهای ترامپ می‌تواند بازارهای جهانی نفت را نابود کند