سرمربی حریف ایران یک مرد خرافاتی است / کت و شلوار چیلاورت امشب آتش می گیرد ؟