سرنوشت پرونده واگذاری دو جزیره مصری به عربستان

العالم ـ محمد حسن رئیس دفتر تحقیقات حقوقی دادگاه عالی اداری اعلام کرد که پرونده اعتراض به حکم ابطال توافقنامه ترسیم مرزهای مصر و عربستان به شعبه اول این دادگاه برای بررسی ارسال شده است….