یک شهروند آمریکایی به خاطر اهمال در حفظ اطلاعات کاربران از یاهو شکایت کرد