مخالفان سوریه: به زودی تسلیحات جدیدی را از کشورهای متخاصم با اسد دریافت خواهیم کرد