سقوط جنگندهٔ نیروی هوایی پاکستان؛ کشته شدن خلبان

نیروی هوایی پاکستان از سقوط یک جت جنگندهٔ این کشور و کشته شدن خلبانش خبر داد.