اپل برای اسپیکر هوشمند آمازون اکو رقیب می‌سازد

اپل در حال ساخت اسپیکر هوشمندی است که با دستورات سیری خانه‌های هوشمند را کنترل می‌کند.