ذهن زرگر در تمام بازی درگیر اشتباهش بود/ حسینی: جای استوک ابراهیمی روی کمرم مانده!