۵ گل بارسا برای ۳ امتیاز/خیخون در نبود مسی هم حریف آسانی بود

بارسا با غلبه بر خیخون ناکامی هفته گذشته مقابل اتلتیکو را به فراموشی سپرد.