۵ گل بارسا برای ۳ امتیاز/خیخون در نبود مسی هم حریف آسانی بود