شهید باکری؛ فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا که عاشورایی دیگر رقم زد