جروزالم پست از نامه نگاری های شارون و پادشاه عربستان پرده برداشت