برکناری اسد از قدرت برای آمریکا بسیار مهمتر از امنیت و جان نظامیان آمریکایی است