رئال در اندیشه بازگرداندن یورنته

رئال مادرید، پس از مصدومیت شدید کاسیمیرو قصد دارد مارکوس یورنته را که به صورت قرضی برای آلاوس بازی می کند بازگرداند.