آزموده همراه: مرکز آزمون در دست شما

 همواره تصحیح برگه‌های امتحان و نمره دادن یکی از سخت‌ترین مراحل کار یک معلم بوده است.